Projekty MKSR

S finančnou podporou MKSR

(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2015)

Druhý ročník projektu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorého rôznorodé aktivity boli zamerané najmä na deti a mládež, prebiehal od júla do decembra 2015. Nosnú časť projektu tvorili stretnutia so súčasnými autormi kníh (nielen) pre deti a mládež. Sériu odštartovali besedy s prozaikom, autorom divadelných hier a vysokoškolským pedagógom Antonom Laučekom, ktorých sa zúčastnili študenti gymnázia Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne a návštevníci Denného centra v Dolnom Kubíne. V priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka sa uskutočnili stretnutia žiakov dolnokubínskych škôl s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou a s autorom poézie pre deti a mladých Valentínom Šefčíkom. Širokej verejnosti a študentom stredných škôl bola určená beseda s poetkou, spisovateľkou a prekladateľkou Elenou Hidvéghyovou-Yung a spisovateľom a prekladateľom Paulom T. Yungom. Ďalším naším hosťom bola autorka detských kníh, divadelná dramaturgička a umelecká prekladateľka Margit Garajszkí, ktorú privítali na pôde ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne, ako posledná sa detskému publiku predstavila výtvarníčka a ilustrátorka Zuzana Jesenská-Kubicová, s ktorou si žiaci v tvorivej výtvarnej dielni vyskúšali proces tvorby knižnej ilustrácie. Každý účastník besied získal okrem nevšedného zážitku aj autorom podpísanú knižnú záložku so základnými informáciami o ňom a jeho tvorbe.

Okrem toho boli pre detských čitateľov pripravené hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské, literárne a výtvarné dielne. Sériou tematických podujatí sme si tiež pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Zamerali sme sa na život a dielo významných predstaviteľov slovenského romantizmu, osobitne na oravské osobnosti ako napr. Janko Matúška či Ctiboh Zoch. Súčasťou projektu bol i ďalší ročník súťaže o najaktívnejšieho čitateľa s názvom Čítame s nezábudníkom. Počas nej si deti zapisovali do malého preukazu ,,nezábudníka“ požičané knihy a účasť na rôznych aktivitách knižnice. Vo vekovej kategórii do 10 rokov zvíťazil Jakub Brestovič, medzi staršími žiakmi získala prvé miesto Júlia Ďurmeková (obaja zo ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín). Súťaž vyvrcholila 20. novembra 2015 slávnostným odovzdávaním cien, ktoré bolo súčasťou besedy s ilustrátorkou Zuzanou Jesenskou-Kubicovou.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii projektu.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Stretnutie s Valentínom ŠefčíkomStretnutie s Katarínou Ilkovičovou

(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou

V roku 2014 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravila pre svojich čitateľov sériu podujatí v rámci projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou, ktorým nadviazala na úspešný formát z predchádzajúcich rokov. Pre účastníkov boli pripravené tematicky rôznorodé aktivity, na ktorých participovali žiaci a študenti základných a stredných škôl, umelci a tvorcovia kníh – celkovo bezmála 3000 účastníkov.

Už tradične sa veľkej obľube tešili stretnutia s autormi kníh. Uskutočnilo sa celkovo sedem stretnutí, šesť venovaných konkrétnemu detskému publiku, jedna pre verejnosť. Deti mali možnosť stretnúť sa s významnými ilustrátormi Jurajom Martiškom a Miroslavom Regitkom, so spisovateľkou a prekladateľkou Martou Hlušíkovou, autorom poézie pre deti Valentínom Šefčíkom, spisovateľom a cestovateľom Tomášom Točekom i s prozaikom a publicistom Jánom Cígerom. Verejnosti bola venovaná beseda s poetkou, spisovateľkou, publicistkou a prekladateľkou z čínštiny Elenou Hidvéghyovou-Yung, ktorú sprevádzal jej manžel Paul T. Yung, dlhoročný obdivovateľ Slovenska a jeho kultúry. Všetci pozvaní hostia zaujali nielen svojou prácou a odbornosťou, ale aj svojim človečenstvom. Pre účastníkov stretnutí sme pripravili záložky s informáciami o autorovi a jeho tvorbe, ktoré poslúžili ako podpisové karty.

V roku 2014 sme si sériou podujatí pre žiakov, študentov, ale aj širokú verejnosť pripomenuli 90. výročie narodenia a 10. výročie úmrtia jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka. Za zmienku stojí napr. podujatie s názvom Spomienka na Antona Habovštiaka realizované v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom a Maticou slovenskou v Martine, či prezentácia novej knihy Anton Habovštiak – Najkrajšie oravské povesti pripravená v spolupráci s Vydavateľstvom Matice slovenskej v Martine

Z ďalších podujatí medzi najobľúbenejšie už tradične patrí Noc literatúry, teda nočné čítanie v knižnici, ktoré bolo určené pre 20 detí, najaktívnejšie sa zapájajúcich do aktivít knižnice. Okrem literárnych a výtvarných dielní, rôznych vedomostných súťaží a kvízov si deti svoju zručnosť mohli vyskúšať pri tvorbe kytičiek z prírodných materiálov a papiera, čo ich ochotne naučili členky Klubu výšivky a ručných prác.

V rámci projektu sa uskutočnil druhý ročník čitateľskej súťaže Čítame s nezábudníkom, počas ktorej si deti zapisovali do malého preukazu ,,nezábudníka“ požičané knihy a účasť na rôznych aktivitách knižnice. Tento rok zvíťazila v kategórii do 10 rokov Michaela Vicáňová a najaktívnejšou čitateľkou v kategórii 11 – 15 ročných sa stala Marta Sitáriková, obe žiačky ZŠ Martina Kukučína. Slávnostné vyhodnotenie súťaže o Kráľa nezábudníkov sa konalo 11. novembra 2014 v priestoroch knižnice a bolo súčasťou besedy s autorom poézie pre deti Valentínom Šefčíkom.

Chceli by sme poďakovať všetkým pozvaným hosťom, realizátorom, návštevníkom, školským zariadeniam a kultúrnym inštitúciám, ktorí sa do projektu zapojili.

Projekt (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Stretnutie s Elenou Hidvéghyovou-Yung Stretnutie s Miroslavom Regitkom

S knihou nás baví svet 2013

Druhý ročník projektu propagujúceho knihy a čítanie modernými, súťaživými a interaktívnymi formami realizovala Oravská knižnica Antona Habovštiaka od mája do decembra 2013. Pre účastníkov boli pripravené tematicky rôznorodé aktivity, na ktorých participovali žiaci a študenti základných a stredných škôl, umelci a tvorcovia kníh.

Hodiny hlasného čítania určené žiakom ZŠ boli zamerané na tvorbu súčasných slovenských autorov detskej literatúry a rozvíjanie schopností detí čítať s porozumením. Žiaci 4. a 5. ročníka sa zúčastnili tvorivej čitateľskej dielne, ktorú viedol lektor Ján Cíger a bola tematicky zameraná na známu postavu z ľudovej rozprávky, Janka Hraška. Deti spoznali mnohé dobrodružstvá tohto hrdinu a stvárnili ich vo forme písanej a kreslenej reportáže.

Pre žiakov 1. – 6. ročníka ZŠ sme pripravili tvorivé literárne dielne, v rámci ktorých žiaci dokončovali literárny príbeh a následne ho prezentovali pred spolužiakmi, riešili literárne hádanky a doplňovačky, vysvetľovali a parafrázovali prečítaný text, vymýšľali text k ilustrácii, vytvárali komiks, dramatizovali ľudové rozprávky a bájky a pod. Žiaci pracovali samostatne, vo dvojiciach i v skupinách tak, aby každý z nich dostal možnosť prejaviť svoj názor.

Súčasťou projektu boli aj tvorivé výtvarné dielne zamerané na ilustráciu prečítaného príbehu. V prvej časti stretnutí sa deti dozvedeli zaujímavosti o známych slovenských ilustrátoroch a výtvarných technikách, ktoré používajú. V druhej si vypočuli rozprávkový príbeh, ktorý následne ilustrovali. Vybraní žiaci 1. stupňa ZŠ a školského klubu detí mali možnosť besedovať a spoločne tvoriť s ilustrátorom detských kníh Martinom Kellenbergerom.

Regiónu Orava sme sa v rámci projektu venovali na hodinách regionálnej výchovy, ktoré žiakom 1. a 2. stupňa ZŠ, Špeciálnej ZŠ a študentom stredných škôl predstavili život a dielo významných literárnych osobností pochádzajúcich z regiónu a oravské ľudové zvykoslovie. V adventnom čase si žiaci v rámci tvorivej dielne, ktorá nadväzovala tematické podujatie o oravských vianočných zvykoch a tradíciách, vyrobili dekoratívny výrobok z papiera – vianočného anjela.

Medzi obľúbené aktivity knižnice patrí už tradične nočné čítanie. Podujatia s názvom Noc literatúry sa tento rok zúčastnilo 20 detí a 6 seniorov. Súčasťou aktivity boli literárne, čitateľské a výtvarné dielne, inšpirované knižnou produkciou slovenských autorov a tematikou Vianoc. V rámci nich boli deti hravou formou zapojené do práce s textom, dotvárali príbeh o Slepom pastierikovi, tvorili posolstvo Vianočnej hviezdy, ilustrovali vypočuté príbehy a podobne. Súčasťou podujatia bola vedomostná súťaž, v ktorej si mohli otestovať svoje znalosti zo slovenskej literatúry. Pred staršou generáciou deti prezentovali svoje najobľúbenejšie knihy a spoločne zdobili perníky, vytvárali kvietky z krepového papiera a spoznávali zvyky a tradície Vianoc.

Detským návštevníkom knižnice bola určená čitateľská súťaž o Kráľa nezábudníkov, ktorá prebiehala od júla do decembra 2013. Počas trvania súťaže si deti zapisovali do malého preukazu ,,nezábudníka“ požičané knihy a účasť na rôznych aktivitách knižnice (literárnych, vedomostných, výtvarných súťažiach, kvízoch a pod.). Vo finále si najaktívnejší súťažiaci v dvoch kategóriách (do 10 rokov a od 11 do 15 rokov) zmerali svoje vedomosti v literárnom kvíze zameranom na slovenskú a svetovú literatúru. Víťazom v kategórii do 10 rokov sa stala B. Smoleňová, žiačka Spojenej cirkevnej školy A. Radlinského, medzi staršími deťmi získala prvé miesto M. Sitáriková so ZŠ M. Kukučína. Slávnostné vyhodnotenie súťaže o Kráľa nezábudníkov sa konalo 10. decembra 2013 v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka za účasti spisovateľa Milana Igora Chovana. Zúčastnené deti si pripravili dramatizáciu ukážok jeho tvorby a v sprievode harmoniky predstavili Muzikantské rozprávky. V závere podujatia autor odovzdal ceny a diplomy pre víťazov súťaže i pre autora víťazného návrhu loga ,,nezábudníka“, A. Šablatúru (II.A ZŠ M. Kukučína).

Okrem M. I. Chovana mali deti možnosť stretnúť sa s významným ilustrátorom Martinom Kellenbergerom, so známym prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sanigom, so súčasnými autorkami detských kníh Andreou Gregušovou a Blaženou Mikšíkovou, historikom a literátom Petrom Hubom a tiež s autorom bestsellerov pre deti Romanom Bratom. Žiaci sa prejavili ako vnímavé publikum, živo sa zaujímali o prácu spisovateľa, zážitky autorov, ktoré neskôr stvárnili v knihách, o obľúbené literárne postavy a knihy autorov. Pre účastníkov stretnutí so spisovateľmi sme pripravili záložky s informáciami o autorovi a jeho tvorbe, ktoré deti využili ako podpisové karty.

Stretnutia s autormi detských kníh, čitateľské, výtvarné, tvorivé dielne, súťaže i ďalšie aktivity projektu sa stretli u cieľových skupín s veľkým záujmom a pozitívnym ohlasom, o čom svedčí i celkový počet takmer 3000 účastníkov.

Projekt S knihou nás baví svet 2013 sa realizoval s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dedičstvo solúnskych bratov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne si pripomenula 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu aj prostredníctvom projektu Dedičstvo solúnskych bratov, ktorý bol určený žiakom a študentom základných a stredných škôl. V rámci tematických podujatí projektu sme si pripomenuli históriu misie Cyrila a Metoda a jej význam pre kultúru Slovanov, ale aj význam ich diela v kontexte dejín spisovnej slovenčiny. Účastníci boli oboznámení s literárnymi pamiatkami, ktoré dodnes zaujímajú popredné miesto v slovenskej literatúre, predovšetkým s dielom Proglas. Prostredníctvom projektu sme upriamili pozornosť aj na pôsobenie oravského rodáka Andreja Radlinského, veľkého propagátora misie solúnskych bratov a vydavateľa časopisu Cyril a Method, ktorý prehlboval náboženské vedomosti, prebúdzal národné povedomie a propagoval spojenie kresťanských vyznaní na Slovensku. Žiaci základných škôl sa tiež mali možnosť oboznámiť s jednotlivými grafémami hlaholiky prostredníctvom pexesa vydaného knižnicou. Každý z prítomných si vyskúšal písanie hlaholiky na tabuľu i na papier, porovnávali písmená latinky a hlaholiky a skúšali písať v hlaholike svoje mená a jednoduché slová. V rámci výtvarných dielní sa žiaci základných škôl venovali ilustrácii povesti Antona Habovštiaka Ako prišli sv. Cyril a Metod na Oravu, pričom využili techniku maľby, kresby pastelkami, voskovými pastelmi a fixkami, techniku koláže a kombinované techniky. Výtvarné práce boli sprístupnené verejnosti na výstave v priestoroch detského oddelenia.

Projekt Dedičstvo solúnskych bratov sa realizoval s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dedičstvo solúnskych bratov Dedičstvo solúnskych bratov Dedičstvo solúnskych bratov Dedičstvo solúnskych bratov

S knihou nás baví svet

Jednotlivé aktivity a podujatia projektu boli zamerané a formou i obsahom prispôsobené predovšetkým žiakom ZŠ. Mladší žiaci si v rámci čitateľských dielní na hodinách hlasného čítania precvičovali a upevňovali čitateľské návyky, učili sa text počúvať, porozumieť mu i zreprodukovať ho. Deti sa mohli oboznámiť s tvorbou súčasných autorov píšucich pre deti a predstaviť ich diela svojim kamarátom pri hlasnom čítaní, ale aj sami sa v tichu zahĺbiť do zaujímavej knihy.

Na hodiny hlasného čítania nadviazali tvorivé výtvarné dielne. Deti sa dozvedeli zaujímavosti o známych ilustrátoroch detských kníh, ako aj o výtvarných technikách, ktoré používajú pri práci, a ktoré si sami mohli vyskúšať pri výtvarnom stvárnení rozprávkového príbehu. Z výtvarných prác vznikla pekná výstava, ktorá skrášlila detské oddelenie našej knižnice. Deti sa tiež oboznámili s komiksom – jeho históriou i najznámejšími hrdinami, a sami sa pokúšali komiks vytvoriť.

Tvorivé literárne dielne pre žiakov 1. – 6. ročníka ZŠ boli tematicky zamerané na súčasnú slovenskú literatúru pre deti, ľudové rozprávky, bájky a literatúru s regionálnou tematikou. V rámci jednotlivých aktivít žiaci dokončovali literárny príbeh a následne ho prezentovali pred spolužiakmi, vymýšľali vlastné povesti, básničky, riešili literárne hádanky a doplňovačky, prekladali nárečové výrazy do súčasnej slovenčiny, vysvetľovali a parafrázovali prečítaný text, porovnávali povesti a rozprávky, dramatizovali ľudové rozprávky a bájky. Mali možnosť pracovať samostatne, ale aj vo dvojiciach či skupinách, čím sa podporila ich schopnosť vyjadriť svoj vlastný názor, ale tiež schopnosť spolupracovať s druhými a rozvíjať komunikačné zručnosti.

Hodiny regionálnej výchovy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ predstavili účastníkom život a dielo významných regionálnych osobností (P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, M. Figuli, J. Matúška, M. Hattala, A. Bernolák, A. Habovštiak a iní), oravské zvykoslovie k jednotlivým ročným obdobiam, ľudové remeslá a geografiu regiónu.

Počas letných prázdnin sa v rámci projektu usku-točnilo stretnutie záujemcov o fantasy a sci-fi literatúru na celonočnom podujatí v knižnici. Počas noci sa zúčastnení, študenti stredných a vysokých škôl, zapojili do literárneho workshopu na tému vzťahu sci-fi a fi-lozofie, v hre FANGO pri vyplňovaní precízneho hra-cieho plánu z oblasti fantasy a sci-fi literatúry zažili veľa zábavy i humorných situácií, svoju fantáziu, kreativitu a zručnosť prejavili vo výtvarných dielňach, kde tvorili nezvyčajné postavičky kofolákov a maľovali na tričká, literárne zručnosti a kreativitu uplatnili v hre na kladných a záporných hrdinov a svoje vedomosti prejavili v kvíze o fantasy filmoch, knihách a ich hrdinoch.

Jednou z projektových aktivít bolo i vyhodnotenie súťaže Kráľ čitateľov za rok 2011. Do súťaže bolo zapojených 1219 detských čitateľov Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v dvoch vekových kategóriách (do 10 rokov a od 10 do 15 rokov). Cieľom súťaže je podporovať čítanie a odmeniť deti, ktoré veľa čítajú a zapájajú sa do aktivít knižnice. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnila slovenská autorka kníh pre deti Danuša Dragulová-Faktorová.

Vyvrcholením projektu boli stretnutia detí s tvorcami detských kníh. Okrem D. Dragulovej Faktorovej mali deti možnosť stretnúť sa so známym prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sanigom, s významným ilustrátorom Martinom Kellenbergerom, so súčasnými autorkami detských kníh Martou Hlušíkovou, Gabrielou Futovou, Blaženou Mikšíkovou a historikom a literátom Petrom Hubom. Pre účastníkov stretnutí so spisovateľmi knižnica vytvorila záložky s informáciami o pozvaných autoroch a ich tvorbe, ktoré deti využili ako podpisové karty.

Množstvo zrealizovaných aktivít sa stretlo s veľkým záujmom a dobrým ohlasom u detí a mládeže. Dúfame, že kniha sa pre všetkých zúčastnených stala natoľko atraktívnou, že ju budú využívať čoraz častejšie, a to nielen v školských laviciach, ale aj vo svojom voľnom čase.

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

s_knihou_nas_bavi_svet_01 s_knihou_nas_bavi_svet_02 s_knihou_nas_bavi_svet_03 s_knihou_nas_bavi_svet_04 s_knihou_nas_bavi_svet_05 s_knihou_nas_bavi_svet_06 s_knihou_nas_bavi_svet_07 s_knihou_nas_bavi_svet_08 s_knihou_nas_bavi_svet_09 s_knihou_nas_bavi_svet_10