Projekty realizované v roku 2016

Fond na podporu umenia

Projekty Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V roku 2016 podala Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne štyri žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia. Všetky štyri projekty fond podporil, knižnica tak získala finančné prostriedky v celkovej výške 17 100 eur. Päťpercentné spolufinancovanie zabezpečil zriaďovateľ organizácie, Žilinský samosprávny kraj.

Prostredníctvom projektu Modernizácia technického vybavenia pre používateľov knižnice boli zakúpené štyri počítačové zostavy , ktoré naši používatelia využívajú na prístup na internet a do on-line katalógu v elektronickej študovni, resp. na oddeleniach náučnej a detskej literatúry. Okrem počítačov bolo technické vybavenie pre verejnosť rozšírené o plošný skener umiestnený v elektronickej študovni.

Predmetom projektu Modernizácia interiérového vybavenia knižnice bola výmena starých a opotrebovaných knižných regálov na oddeleniach náučnej literatúry a beletrie. Celkom 59 nových regálov harmonizuje s nábytkom zakúpeným v ostatných troch rokoch rozmermi, použitými materiálmi, povrchovou úpravou i vnútorným usporiadaním políc. Výmenou regálov sme zlepšili podmienky pre uloženie a sprístupnenie fondu a zároveň vytvorili priestor, ktorý je používateľsky prívetivejší.

Rôznorodé aktivity tretieho ročníka projektu s názvom (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2016) boli zamerané najmä na deti a mládež. Nosnú časť projektu tvorili podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch stretnutia s literárnymi a výtvarnými tvorcami kníh. V priestoroch knižnice sme postupne privítali Miroslava Sanigu, Ľuboslava Paľa, Zuzanu Jesenskú-Kubicovú, Andreu Gregušovú, Juraja Martišku, Valentína Šefčíka, Zuzanu Štelbaskú a Katarínu Slaninkovú. Stretnutia s nimi boli venované konkrétnemu detskému publiku, širokej verejnosti bola určená beseda s oravskou autorkou Darinou Hamarovou.

Deťom a mládeži boli v rámci projektu venované hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské, literárne a výtvarné dielne. Okrem toho bol pre nich pripravený ďalší ročník súťaže o najaktívnejšieho čitateľa s názvom Čítame s nezábudníkom, počas ktorej si deti zapisovali do malého preukazu ,,nezábudníka“ požičané knihy a účasť na rôznych aktivitách knižnice. Tohto roku sa víťazkami v oboch vekových kategóriách stali dievčatá, vo vekovej kategórii do 10 rokov zvíťazila Vanesa Furjelová a medzi staršími žiakmi bola najúspešnejšia Viktória Dudová. Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s besedou s básnikom Valentínom Šefčíkom sa uskutočnilo 15. novembra 2016. Súčasťou projektu bolo i vydanie záložiek s informáciami o piatich slovenských autoroch a ich tvorbe, ktoré boli voľne dostupné pre návštevníkov knižnice v našich priestoroch. Do všetkých aktivít projektu sa zapojilo viac než 2600 účastníkov.

Predmetom štvrtého projektu Nákup knižničného fondu (2016) bola podpora akvizičnej činnosti knižnice. Z pridelenej dotácie bolo zakúpených 1077 kníh, ktoré rozšírili knižničný fond na oddeleniach beletrie, detskej a náučnej literatúry.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii našich projektov v uplynulom roku.