Slovník knihovníckych a bibliografických pojmov

All/B/D/E/F/I/K/P/R/

Bibliofília

knihoveda, náuka o knihe

Bibliofilstvo

láska ku knihám, ich zbieranie a poznanie

Bibliografia

súpis usporiadaných záznamov literárnych diel alebo dokumentov, spracovaných podľa určitých zásad. Súpis kníh sa pomenúva aj inými názvami: katalóg, zoznam, inventár, register

Bibliografický záznam

obsahuje údaje, ktoré popisujú formu a obsah dokumentu

Báza dát (databáza)

komplex, súbor dát uložených v pamäti počítača, dáta tvoria celok z hľadiska tematiky a druhu uložených záznamov

Bibliograficko-informačná činnosť

sprístupňovanie bibliografických záznamov o dokumentoch a akýchkoľvek informačných požiadavkách

Dokument primárny (informačný prameň)

obsahuje prvotné informácie, nie je výsledkom knižnično-informačnej činnosti, napr. monografia obce Brezovica, publikácia Geológia južnej a východnej Oravy…

Dokument sekundárny (informačný prameň)

obsahuje informácie o primárnych dokumentoch, napr. Bibliografia k dejinám Slovenska…

Excerpovanie

vypisovanie z literárneho diela, tlače…, je súhrnom výpiskov

Faktografické služby

sprístupňujú konkrétne fakty a údaje

Informačný prameň

prostriedok spoločenskej komunikácie, nosič informácií

Katalóg

Druh sekundárneho dokumentu, podáva obraz konkrétneho knižničného fondu, nástroj slúžiaci na uľahčenie orientácie vo fonde

Príručný fond

čiastkový fond určený predovšetkým na vyhľadávanie konkrétnych informácií

Rešerš

súpis záznamov o dokumentoch vybraných podľa vecných a formálnych znakov