Rešeršné služby

Rešeršné služby poskytujeme v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Poskytujú sa za úhradu podľa platného Cenníka poplatkov a služieb.

Objednávanie rešerší:

  • osobne na oddelení náučnej literatúry alebo na oddelení regionálnej literatúry (v závislosti od témy)
  • prostredníctvom elektronického formulára

Formulár

Rešerš má byť vypracovaný s týchto databáz

Spôsob prebratia rešerše