Informácie bez hraníc

logá - eusk

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je zapojená do projektu: Informácie bez hraníc. Budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično-informačných systémov, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prostredníctvom Prioritnej osi 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory 2.3. Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti.

Vedúcim partnerom – prijímateľom projektu je Žilinský samosprávny kraj, hlavný cezhraničný partner: Knihovna města Ostravy.

Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú sumu 310 826,60 €, z toho finančné prostriedky vo výške 180 042,40 € budú investované na slovenskej a finančné prostriedky v objeme 130 784,20 € na českej strane hranice. ŽSK sa podieľa 5 % spolufinancovaním na projekte a 10 % spolufinancovaním Mesto Ostrava.

Cieľom projektu je prostredníctvom nového knižnično-informačného systému pre päť regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Krajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskomj Mikuláši, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Turčianska knižnica v Martine) a skvalitnením existujúceho programu v partnerskej Knihovně města Ostravy podporiť výmenu informácií a spoznávanie kultúrneho dedičstva oboch prihraničných oblastí, prehlbovať a posilňovať kontakty, komunikáciu a spoluprácu medzi kultúrnymi a informačnými inštitúciami a obyvateľmi prihraničia, zefektívniť spracovávanie informácií, ako aj skvalitniť a zmodernizovať služby používateľom knižníc vrátane znevýhodnených používateľov.

V rámci projektu je okrem nových technológií v knižniciach na oboch stranách hranice plánovaná tiež recipročná výstava o aktuálnom kultúrnom dianí s cieľom prezentácie kultúry a vzbudenie záujmu o navštívenie susednej krajiny, zakúpenie nových dokumentov pre používateľov partnerských knižníc v jazyku cezhraničného partnera, spoločne sa stretnú českí a slovenskí knihovníci s cieľom výmeny odborných skúseností, plánované je aj vzájomné porovnávanie výkonov verejných knižníc v prihraničných oblastiach.

Verejné knižnice sú kultúrnymi, vzdelávacími a informačnými inštitúciami poskytujúcimi svoje služby všetkým bez obmedzenia. Naplnenie cieľov projektu napomôže k skvalitneniu ich činnosti.

 
Logo ŽSK
Štátny znak SR

Aktivity:

  • Jednotný knižnično – informačný systém (KIS)
  • Benchmarking – meranie a porovnávanie výkonov verejných knižníc prihraničného regiónu
  • Výstava Živá kultúra o aktuálnom kultúrnom dianí s cieľom prezentácie kultúry a vzbudenie záujmu o navštívenie susednej krajiny
  • Panelová diskusia a spoločné stretnutie českých a slovenských knihovníkov s cieľom výmeny odborných skúseností v mesiaci jún 2012 v Turčianskej knižnici v Martine
  • Zakúpenie nových knižničných dokumentov pre používateľov partnerských knižníc v jazyku cezhraničného partnera