Zodpovedaj sám za seba

Projekt zameraný na prevenciu kriminality a protispoločenskej činnosti.

Termín realizácie

apríl – november 2010

Zámery projektu

Projekt plnil informatívnu a preventívnu funkciu. Našou prioritou bolo viesť deti a mládež k zdravému životnému štýlu, zvládaniu záťažových situácií, aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času, prehĺbeniu záujmu o literatúru a čítanie, ktoré napriek prieniku moderných informačných technológií, zostáva základnou stratégiou nadobúdania vedomostí, rozširovania a prehlbovania si poznatkov. Našim záujmom bolo poskytnúť účastníkom aktivít bližšie informácie o problematike kriminality, drogových závislostí, predsudkoch a rasizme, linkách dôvery a ďalších súvisiacich témach. Našou snahou bolo participovať na preventívnych aktivitách, ktoré znižujú riziko užívania návykových látok u detí a mládeže a poskytujú im poznatky, ako sa chrániť pred sociálno-patologickými javmi.

Ciele

  • realizácia vzdelávacích aktivít, zameraných na problematiku medziľudských vzťahov, protispoločenských javov, drogových závislostí a kriminality;
  • podpora aktívneho trávenia voľného času, s osobitým zreteľom na zvyšovanie záujmu detí a mládeže o čítanie a vlastnú tvorivosť;
  • realizácia tematických podujatí a stretnutí s autormi kníh pre deti a mládež, ktorí sa v svojich dielach zaoberajú tematikou drogových závislostí, konfliktom vo vzťahoch, šikanovaniu a pod.
  • rozšírenie ponuky a aktualizácia náučnej a krásnej literatúry s tematikou prevencie drogových závislostí, kriminality a protispoločenských javov, získavania správnych životných návykov, postojov a hodnotových orientácií, podpory aktívneho trávenia voľného času a rozvoja vlastnej tvorivosti detí a mládeže.

Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s Obvodným úradom v Žiline.