Projekt Na Orave dobre…

Logo Nadácie SPP

Termín realizácie: december 2011 – máj 2012

Zámerom projektu bolo zvýšiť úroveň poznatkov miestnej komunity o svojom regióne. Pre cieľovú skupinu detí a mládeže formou tematických podujatí, tvorivých a čitateľských dielní. Pre širšiu verejnosť rozšírením knižničného fondu o literatúru, ktorá je spojená s regiónom tematicky alebo osobou autora, a tiež vydaním biografických a informačných letákov. Proklamované zámery sme podporili i dvoma stretnutiami s regionálnym autorom.

Aktivity projektu:

Vydanie biografického letáku: Anton Bernolák

Leták bol vydaný pri príležitosti 250. výročia narodenia významného oravského rodáka Antona Bernoláka v náklade 200 ks. Leták je voľne dostupný na regionálnom oddelení i oddelení náučnej literatúry Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a zároveň slúžil ako metodický materiál k tematickým podujatiam realizovaným v rámci projektu.

Vydanie informačného letáku: Ľudová výroba a remeslá na Orave

Leták zameraný na propagáciu oravských remesiel vyšiel v náklade 200 ks. Obsahuje tiež informácie o knižných publikáciách predstavujúcich remeslá a ľudovú výrobu na Orave, ktoré pre čitateľov ponúka Oravská knižnica (viď príloha). Podobne aj tento leták bol využívaný ako metodický materiál k tematickým podujatiam realizovaným v rámci projektu a zároveň bol dostupný na oddeleniach Oravskej knižnice A. Habovštiaka.

Beseda s doc. Ing. Miroslavom Sanigom, CSc.

Čitateľská verejnosť sa stretla so známym prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sanigom na dvoch besedách. Prvá sa uskutočnila v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Dolnom Kubíne a bola určená klientom tohto zariadenia. Pre širokú verejnosť bola pripravená beseda v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka. Obe besedy sa niesli v uvoľnenej atmosfére. Miroslav Saniga dokázal, že okrem toho, že je úspešným spisovateľom, je i výborným rozprávačom. Jeho zážitky zo stretnutí s prírodou a jej obyvateľmi, podporené množstvom autorových fotografií, si získali publikum už po prvých sekundách. Súčasťou besied bola prezentácia autorových kníh spojená s autogramiádou.

Noc oravských tradícií, zvykov a kulinárskeho potešenia

Celonočné čítanie v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka pre deti, ktoré bolo súčasťou Týždňa slovenských knižníc. Zúčastnené deti sa v pásme „Ja som ja a ty si kto?“ navzájom zoznámili a následne si zaspievali spolu s detským folklórnym súborom Kolovrátok v pásme ľudových pesničiek. V tvorivých dielňach pod vedením amatérskych ľudových umelcov spoznali tradičné ľudové remeslá: čipkárstvo, rezbárstvo i výrobu syrových korbáčikov. Nocľažníkov rozhýbala hra Tichá pošta, kde sa hravou formou zoznámili s knihami regionálnych i slovenských autorov. V čitateľskej dielni spoznali novú knihu Klára a mátohy, vo výtvarnej dielni tvorili z modelovacej hmoty rôzne jarné motívy. Netradičné dobrodružstvo zažili v meste pri sadení svojho andersenovníka v priestoroch pri Mestskom úrade a napokon na hodine hlasného čítania spoznali tvorbu regionálnych autorov, strašidelné príbehy a hádali hádanky. Okrem nových poznatkov o svojom regióne, získali deti i nových priateľov a už sa tešia na ďalšie nocovanie v knižnici.

Tematické podujatia zamerané na kultúrne a historické tradície Oravy:

Moje mesto: Tematické podujatie o histórii, osobnostiach, významných udalostiach, pamätných miestach a povestiach mesta Dolný Kubín. Podujatie bolo určené žiakom základných škôl a klientom DSS pre deti a dospelých v Dolnom Kubíne.

Orava a jej život v minulosti: Na tematickom podujatí sa účastníci oboznámili s oravskými remeslami a regionálnou ľudovou výrobou. Vypočuli si rozprávanie o oravských pláteníkoch, pltníkoch, drevorubačoch, kolároch, kováčoch a hrnčiaroch, ale aj kamenároch, zvonolejároch, debnároch, kušnieroch a ďalších ľudových majstroch, ktorí sa zaoberali dnes už zabudnutými remeslami.

Oravský rok: Podujatie pre žiakov základných škôl bolo zamerané na zimné a jarné regionálne zvykoslovie. Spoznali zvyky spojené s fašiangami, páračkami, priadkami, vynášaním Moreny, veľkonočným obdobím a jurské zvyky.

Literárny cestopis Oravy – významné regionálne osobnosti: Na tematickom podujatí sa účastníci oboznámili so životnými osudmi a dielom významných oravských osobností. Podujatia boli zamerané prevažne na literátov ako J. Matúška, P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, M. Figuli, M. Urban a jazykovedec Anton Bernolák, ktorého 250. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname.

Orava v časoch minulých – oravské povesti: Podujatie určené žiakom základných škôl. Žiaci spoznávali dejiny svojho regiónu prostredníctvom povestí významného oravského rodáka, jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka. Súčasťou podujatí boli čitateľské dielne, kde žiaci vyhľadávali a čítali zaujímavé povesti a následne ich prezentovali spolužiakom.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP