Mikroprojekt Transhraničný prienik

Logá PL-SK 2007-2013

Mestská verejná knižnica v Limanowej (Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej) v Poľsku v partnerskej spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne realizuje mikroprojekt TRANSHRANIČNÝ PRIENIK.

Ciele mikroprojektu:

  • rozšírenie znalostí a prezentácia miest Limanowa a Dolný Kubín spolu s ich historickým a kultúrnym dedičstvom, hmotným i duchovným
  • kreovanie transhraničných miestnych iniciatív s prvkami edukácie a umožnenie vzniku spoločných kultúrnych výstupov

Aktivity uskutočňované v rámci mikroprojektu:

Elektronické vydavateľstvo v podobe e-booku

E-book v poľštine a slovenčine, ktorý bude obsahovať podrobné informácie o partnerských mestách, spolupráci knižníc, najdôležitejších osobnostiach regiónu, turistike a pod.

Promočné stretnutia v Limanowej a v Dolnom Kubíne

Vedomostná súťaž pre študentov

Súťaž je adresovaná študentom v Limanowej a Dolnom Kubíne. Pravidlá súťaže budú rozoslané školám, ktoré vytipujú účastníkov. Súťaž bude zameraná na vedomosti o Limanowej a Dolnom Kubíne, ktoré budú obsahom e-booku. Poľskí účastníci sa zamerajú na vedomosti o Dolnom Kubíne (slovenská časť e-booku) a naopak. Súťažné kolá budú realizované – v krátkych časových odstupoch – v Limanowej (pre poľských účastníkov) a v Dolnom Kubíne (pre slovenských účastníkov). Ocenenie poľských a slovenských účastníkov, hodnotenie súťaže a celého projektu sa uskutoční v Dolnom Kubíne. Súčasťou bude predstavenie zaujímavostí mesta a blízkeho okolia Dolného Kubína pre víťazov vedomostnej súťaže, pedagógov a zamestnancov knižníc.

Cezhraničný dopad:

Limanowa a Dolný Kubín spolupracujú už viac ako 40 rokov. Knižnice týchto miest sú v kontakte od 80-tych rokov 20. storočia. Tento projekt je následnou etapou spolupráce. V jeho rámci bude vydaný dvojjazyčný e-book, ktorý bude základom pre organizovanie vedomostnej súťaže pre študentov oboch miest. E-book prinesie podrobné informácie o partnerských mestách, knižniciach a ich spolupráci, najdôležitejších osobnostiach regiónu, turistike a pod. Naším zámerom je pripraviť elektronickú publikáciu, ktorá prinesie veľa zaujímavých informácií. E-book tieto poznatky na jednej strane porovná a zosumarizuje, na druhej – bude vhodným prehľadom o priateľoch „spoza hranice” a na tretej: poukáže nielen na cezhraničné priateľstvo, ale aj mnohé vzájomné podobnosti. Vnímame, že napriek viacročnej spolupráci Limanowej a Dolného Kubína chýba takáto spoločná publikácia v elektronicko-multimediálnej verzii. E-book bude dokumentáciou a na druhej stráne syntézou; poukáže ako málo rozdeľuje a odlišuje naše mestá a spoločnosti – okrem dejín.

Publikáciu v elektronickej forme bude možné široko prezentovať na oboch stranách hranice naraz pre poľskú i slovenskú verejnosť. Z informácií obsiahnutých v e-booku bude vychádzať vedomostná súťaž pre študentov v Limanovej a Dolnom Kubíne. Sme istí, že súťaž bude mať vysokú edukačno-poznávaciu hodnotu pre mladých ľudí na oboch stranách hranice. Veríme, že získané vedomosti budú môcť uplatniť aj v budúcnosti. Hodnotenie súťaže (spolu s cenami pre víťazov) sa uskutoční v rámci spoločného stretnutia v Dolnom Kubíne, kedy sa bude realizovať aj poznávacia exkurzia v meste a okolí Dolného Kubína. TRANSHRANIČNÝ PRIENIK sa tak obohatí o bezprostredné kontakty účastníkov projektu. Prenik, vedený na základe kultúry, edukácie mladých a spoločných prezentácií, to je jeden zo spôsobov ako podporovať stretávanie konkrétnych cezhraničných skupín. Sme si istí, že aktivity nášho projektu budú prospešné pre obe strany.

Odpovede na prípadné ďalšie otázky a doplnkové údaje je možné získať v Oravskej knižnici na e-mailovej adrese: metodika@oravskakniznica.sk alebo v knižnici v Limanowej na e-mailovej adrese: info@mbp.limanowa.pl

Projekt je realizovaný s finančným príspevkom Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Poľskej republiky prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.