Projekt Tradície spájajú generácie

Nadácia Poštovej banky

Termín realizácie: máj – september 2019
Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadáciou Poštovej banky z grantového programu Nápad pre 3 generácie

Ciele projektu

  1. Zvýšiť úroveň poznatkov detí o ľudovej kultúre a svojom regióne prostredníctvom realizácie cyklu tematických podujatí a denného tábora.
  2. Motivovať deti k vlastnej kreativite prostredníctvom tvorivých dielní s ľudovými umelcami, výtvarných a literárnych aktivít.
  3. Motivovať deti k aktívnemu tráveniu voľného času, s osobitným zreteľom na podporu záujmu o čítanie.
  4. Podpora medzigeneračného porozumenia a výmeny skúseností a poznatkov medzi deťmi a staršou generáciou.

Realizované aktivity

V mesiaci máj sa uskutočnilo tematické interaktívne podujatia pre deti vo veku 7-9 rokov, ich rodičov a starých rodičov pod názvom Na postriežke v knižke. Pracovníčka detského oddelenia Alena Javorková účastníkov na úvod stretnutia oboznámila s realizáciou projektu Tradície spájajú generácie, podporeného Nadáciou Poštovej banky. Následne účastníci strávili spoločne popoludnie, kde sa zabavili pri sledovaní scénok z ľudových rozprávok, hádaní názvov rozprávok podľa indícií, čítaní ukážok známych i menej známych rozprávok z detstva rodičov a starých rodičov, rozprávaní príbehov a zážitkov ako kedysi žili a hrali sa, predovšetkým bez dnešných technických možností. Všetky tri generácie si spoločne zaspievali a svoju zručnosť si precvičili pri netradičnej aktivite, kde maľovali obrázky originálnou technikou – maľovanie čajom.

V mesiaci jún sa realizovala aktivita Moje mesto Dolný Kubín, kde účastníci získali nové vedomosti o významných osobnostiach a pamiatkach regiónu, pracovali v skupinách s náučnou literatúrou, mapou osobností Oravy a obrázkovým pexesom. Vyjadrili svoje predstavy, ako by mesto Dolný Kubín mohlo vyzerať, čo by sa v ňom mohlo zmeniť, rozprávali si o zaujímavých miestach, predstavili svojim kamarátom zaujímavé typy na malé túry v okolí (Srňacie, Kuzmínovo, Gäcel, Skalky…). Navštívili aj miestny Historický cintorín, kde sa nachádzajú hroby velikánov mesta: P. O. Hviezdoslava, Janka Matúšku, T. H. Florina. V Parku dejateľov si prečítali na paneloch informácie o ďalších významných osobnostiach svojho regiónu (M. Figuli, A. Halaša…). Porozprávali si o zachovalých historických budovách, ktoré sú spojené so životom osobností (gymnázium P. O. Hviezdoslava, synagóga, Čaplovičova knižnica, budova Oravskej galérie).

Ďalšia aktivita v mesiaci jún mala názov Remeslo má zlaté dno. Pracovníčka detského oddelenia Alena Javorková porozprávala zúčastneným deťom o dávnych remeslách – drotárstve, pltníctve a plátenníctve. Nasledovala tvorivá dielňa, kde bolo predstavené ďalšie tradičné remeslo – hrnčiarstvo. Lektorka Danka Kubíková vysvetlila a názorne ukázala, ako treba hlinu spracovať pred samotným točením na kruhu, ako ju treba na kruh položiť a pri točení kruhu hlinu tvarovať. Deti si následne pod jej vedením všetko vyskúšali a vytvorili malé misky. Súčasne aj rozprávali o svojich pocitoch, aké zažívajú pri dotyku s hlinou.

V mesiaci júl sa uskutočnil denný tábor, ktorého zameranie sa nieslo v duchu spoznávania oravských tradícií, zvykov a remesiel, ako i prehlbovania záujmu o čítanie. Tábora sa zúčastnilo 20 detí vo veku do 12 rokov, z rôzneho sociálneho prostredia, z viacpočetných rodín a pre vybrané deti bol tábor odmenou za aktívnu účasť na rôznych iných aktivitách knižnice počas celého roka. Pre účastníkov bol pripravený bohatý program. Prvý deň sa účastníci zoznámili v rámci hry Zoznamka s loptičkou, kde každý o sebe povedal, čo ho baví a čo rád číta. Nasledovala tvorivá výtvarná dielňa, v rámci ktorej navštívili Oravskú galériu, prezreli si výstavu New Glass Folder, čítali si knižku Bylinkové rozprávky a maľovali vybratú rastlinku. Cestou do knižnice spoznali historické budovy na námestí, v ktorých sa v minulosti narodili a pôsobili významné osobnosti našej histórie. Poobede sa zabavili pri ľudovej slovesnosti – hádali hádanky, dotvárali konce prečítaných povestí podľa svojej fantázie. Vytvorili si logo tábora a farbami na textil si ho namaľovali na tričká.

Druhý deň deti absolvovali výlet do Párnice, kde navštívili Izbu starých materí, zoznámili sa s dobovým nábytkom, ľudovými krojmi, predmetmi, ktoré sa používali v domácnosti a na poli. Zároveň spoznali čaro modrotlače, ktorú im predstavil výtvarník a tlačiar Matej Rabada. Nasledovala túra v Jánošíkových dierach, kde museli preukázať svoju športovú zdatnosť a odvahu pri prekonávaní viacerých rebríkov. V Múzea Juraja Jánošíka v Terchovej si prezreli expozíciu a zhliadli film o jeho živote. Po návrate do knižnice si svoju šikovnosť vyskúšali pri príprave nepečeného koláča, na ktorom si potom všetci pochutili.

Tretí deň spoznali prostredníctvom lektoriek – seniorky Alžbety Bajdichovej, Žofie Mäsiarovej a Danky Kubíkovej tradičné ľudové remeslá : čipkárstvo, prácu na hrnčiarskom kruhu a zdobenie medovníčkov. Spoznali nielen históriu a tradíciu týchto remesiel, ako sa vyrába medovník, z čoho je hlina, aké sú jej rôzne druhy, ktoré priadze sú najvhodnejšie na výrobu čipky, ale zažili priamo prácu lektoriek a predovšetkým si mohli vlastnoručne vyskúšať svoje zručnosti pri jednotlivých činnostiach.

Štvrtý deň bol opäť na programe výlet, deti navštívili veľkokapacitnú farmu rýb v Párnici, dozvedeli sa veľa nového o spôsobe chovu a druhoch rýb a zážitkom pre nich bola možnosť ryby nakŕmiť. Následne navštívili Minikemp Šíp, kde im lektorka Zdenka Prílepková porozprávala o flóre a faune oblasti Párnických jazier. Deti čas v prírode využili na športové hry a súťaže.

Posledný deň v tábore účastníci strávili pri tvorení a maľovaní podmorského sveta kombinovanou technikou, s použitím akrylových farieb a netradičného materiálu – bublinkovej fólie. Zažili veľa zábavy pri riešení rôznych slovných hlavolamov zameraných na ľudovú slovesnosť, na základe obrázkov hádali príslovia, porekadlá, pranostiky, ľudové rozprávky. V popoludňajších hodinách predstavili v spoločenskej sále OK AH pred svojimi rodičmi a starými rodičmi ako vedia spievať, rozprávať básničky, počúvať ich rozprávanie ako sa kedysi žilo, ako sa ich starkí zabávali vo voľnom čase, aké hry sa hrávali, aké knižky čítali. V tvorivej dielni spoznali a aj sami si vyskúšali pod vedením pracovníčky knižnice Aleny Javorkovej výrobu syrových korbáčikov.

V mesiaci september boli na aktivite Novinky novinkovaté predstavené deťom nové knihy zakúpené v rámci projektu. Z kníh boli prečítané krátke ukážky so zámerom prebudiť záujem detí o prečítanie celej knižky. V interaktívnej časti deti tvorili vlastný rozprávkový príbeh s použitím názvov nových kníh, precvičili si svoju slovnú zásobu a fantáziu pri doplňovaní chýbajúcich rýmov v riekankách a básničkách, riešili kreslené a slovné hlavolamy pri určovaní názvov kníh, spájali správne názvy rozprávok z rozstrihaných slov a priraďovali k nim autorov.

Posledná aktivita projektu niesla názov Suknička plátenná, zásterka vyšívaná. Knihovníčka Miriam Kazimírová a seniorka Otka Štepitová predstavili deťom výrobu plátna od pestovania ľanu, cez jeho spracovanie, pradenie až po tkanie a bielenie. Deti mali možnosť vidieť rôzne výšivky na plátne a zoznámili sa aj s jednotlivými časťami a pomenovaniami ľudového kroja. V praktickej časti stretnutia si vyskúšali navliekanie bavlnky do ihly, spravenie uzlíka a vyšitie jednoduchej krížikovej výšivky.

Záver

Môžeme konštatovať, že realizácia projektu priniesla účastníkom veľa pozitívnych podnetov. Súčasné deti málo rozvíjajú svoju manuálnu zručnosť, možnosti vyskúšať si hrnčiarsky kruh, zdobenie perníkov, čipkárstvo, vyšívanie, ťahanie syrových nití a zapletanie vrkôčikov ich veľmi zaujali. Zistili, že tieto práce nie je jednoduché zvládnuť. V súvislosti s vlastnou skúsenosťou sa menil ich názor na život predkov, ktorí museli mať veľa zručnosti, úsilia, vytrvalosti i umu. Viaceré aktivity boli realizované ako spoločné stretnutia detí, rodičov a starých rodičov, spoločne sa zabavili, zaspievali a tvorili. Podnecujúcim zážitkom bolo pre deti , keď ich rodičia a starkí im rozprávali o svojom detstve, hrách, ktoré sa hrali, predstavili im hrdinov zo svojich obľúbených knižiek a aj to, ako sa žilo bez súčasných technických vymožeností. Spoločné stretnutia prispeli k vytváraniu dobrých vzťahov medzi generáciami, vzájomnému porozumeniu a rešpektovaniu sa, poskytli priestor pre prezentáciu svojich skúseností, schopností, spomienok, zážitkov a zručností.

Aktivity boli cielene spájané aj s rozvíjaním záujmu detí o knihy a čítanie. Medzinárodné výskumy dokazujú, že čitateľská gramotnosť detí na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami OECD nízka, preto je prioritou činnosti Oravskej knižnice prezentovať deťom čítanie ako zaujímavú voľno-časovú aktivitu, ktorá im prinesie nové poznatky i zábavu.

Projekt napomohol aj upevniť a prehĺbiť vzťah ku knižnici ako takej, účastníci zistili, že je to miesto, kde sa nielen číta, požičiava literatúra, ale sa aj stretávajú rôzne vekové kategórie pri nezvyčajných a zaujímavých aktivitách.

Spracovala: Mgr. Martina Fecskeová