Projekt Tradície spájajú generácie

Nadácia Tesco

Termín realizácie: máj – november 2019
Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie Tesco z grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, 5. edícia programu

Ciele projektu:

  1. Zvýšiť úroveň poznatkov detí o ľudovej kultúre a svojom regióne prostredníctvom realizácie cyklu tematických podujatí.
  2. Motivovať deti k vlastnej kreativite prostredníctvom tvorivých dielní s ľudovými umelcami, výtvarných a literárnych aktivít.
  3. Motivovať deti k aktívnemu tráveniu voľného času, s osobitným zreteľom na podporu záujmu o čítanie
  4. Podpora medzigeneračného porozumenia a výmeny skúseností a poznatkov medzi deťmi a staršou generáciou.

Realizované aktivity

Aktivity projektu sa niesli v duchu spoznávania ľudovej slovesnosti, tradícií, zvykov a remesiel, ako i prehlbovania záujmu zúčastnených detí o čítanie. V rámci podujatia „Nedokončený príbeh“ deti pracovali s povesťami regionálnych autorov A. Habovštiaka a P. Hubu, v čitateľskej dielni si prečítali ukážku povestí a následne vymysleli jej literárny koniec. Hodina zážitkového čítania predstavila deťom knižku Jána Uličianskeho Leonardo, kocúr z ulice. Následne deti tvorili konce jednotlivých kapitol a prečítané príbehy ilustrovali. Na podujatí Z rozprávky do rozprávky sa stretli tri generácie – deti, rodičia a starí rodičia a strávili spoločne popoludnie, kde sa zabavili pri sledovaní scénok z ľudových rozprávok, hádaní názvov rozprávok podľa indícií, čítaní ukážok známych i menej známych rozprávok z detstva rodičov a starých rodičov, rozprávaní príbehov a zážitkov ako kedysi žili a hrali sa, predovšetkým bez dnešných technických možností. Počas „Večera v knižnici“ mali deti možnosť vlastnoručne si vyskúšať zdobenie perníkov a pracovať s hlinou na hrnčiarskom kruhu pod vedením lektorov Ž. Mäsiarovej a J. Baleka. Knihovníčka im aj predstavila nové knihy a vedomostné hry, ktoré boli zakúpené z grantových projektov. Účastníci si preverili svoje vedomosti vo vedomostnom kvíze o histórii, geografii, prírodných a historických zaujímavostiach, ľudovej kultúre, slovesnosti a remeslách regiónu Orava. Podujatie „Jeseň, pani bohatá“ predstavilo účastníkom ľudové zvykoslovie spojené so zberom a spracovaním úrody. Dozvedeli sa aj ako deti v minulosti pomáhali rodičom pri práci, aké tradície boli spojené s ich nástupom do školy, ako prebiehalo vyučovanie a aké mali žiaci, okrem učenia, povinnosti. Prečítali si ukážky detských hier, riekaniek a vyčítaniek z kníh Zlatá brána a Zlatá reťaz. Obsahom druhej časti podujatia bola ľudová slovesnosť (príslovia, porekadlá, pranostiky o jeseni, práci a učení). Na záver bol pripravený kvíz s ľudovými hádankami.

Detskí účastníci projektu zistili, že život v minulosti nebolo jednoduché zvládnuť a naši predkovia museli preukázať veľa zručnosti, úsilia, vytrvalosti i umu. Účastníci získali nové vedomostí a skúseností s tradičnou ľudovou kultúrou, pri tvorivých dielňach prejavovali svoju fantáziu, čitateľské, literárne a výtvarné schopnosti. Spoločné stretnutia detí, rodičov a starých rodičov prispeli k vytváraniu dobrých vzťahov medzi generáciami, vzájomnému porozumeniu, poskytli priestor pre prezentáciu svojich skúseností, spomienok a zážitkov. Realizácia projektu prehĺbila vzťah účastníkov ku knižnici, zistili, že je to miesto, kde sa nielen číta, požičiava literatúra, ale sa aj stretávajú rôzne vekové kategórie pri nezvyčajných a zaujímavých aktivitách.