Súťaž o najlepšiu biografiu oravskej osobnosti

Logo zriaďovateľa a knižnice

Súťaž vyhlásili Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mediálnymi partnermi: MY – Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

Logá mediálnych partnerov

Podmienky súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť autor s rukopisom biografie významnej oravskej osobnosti alebo s biografickým románom napísanom v slovenskom jazyku v rozsahu minimálne 70 normostrán.

Súťažný text musí byť tematicky zameraný na významnú osobnosť regiónu Orava alebo úzko s ním súvisiacu a spĺňať znaky odbornej biografie (komplexnosť štruktúry, chronologická alebo historická kontextualizácia osobnostných a životných dát osobnosti, súhrn životopisných faktov, začlenenie spoločenského významu osobnosti do kontextu regiónu prípadne celoslovenského kontextu, odborná úroveň využitia informačných prameňov, adekvátna jazyková a štylistická úroveň textu, ilustračné obrazové materiály).

V prípade, že súťaží beletristické dielo, rukopis musí spĺňať znaky biografického románu (epické prozaické dielo, kompozične alebo tematicky stvárňujúce skutočné alebo predpokladané osudy významnej osobnosti, vychádzajúce z dobových reálií a prameňov ako sú historické dokumenty, korešpondencia, denníky, tlač, dobové fotografie, architektúra, móda, bontón, reč).

Súťažné práce bude posudzovať odborná porota anonymne, preto autor neuvádza meno v texte, ale uvedie ho v prihláške, ktorú priloží k súťažnému rukopisu v zalepenej obálke.

Súťažná práca ani žiadna jej časť nesmie byť až do vyhlásenia výsledkov verejne publikovaná.

Vyhlasovatelia súťaže zabezpečia vydanie víťaznej práce a jej propagáciu (verejná prezentácia knihy v Oravskej knižnici Antona Habovšiaka, sprístupnenie čitateľom vo fonde knižnice).

Kniha bude vydaná v Edícii Oravská knižnica.

Termín odovzdania rukopisu: 1. január 2013 – 28. február 2013

Adresa na zaslanie súťažných rukopisov:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

Bližšie informácie:

Peter Huba
Tel.: 043/5863368
E-mail: orknizdk@vuczilina.sk

Miriam Kazimírová
Tel.: 043/5862277
E-mail: podujatia@oravskakniznica.sk

Na stiahnutie (PDF, 230 kB)

Výsledky 1. ročníka súťaže


1. miesto:

neudelené

Poďakovanie za účasť:

Miroslav Karcol, Jozef Jurík – Ján Nepomuk Drengubiak
Karel Trčálek – Hájnikova žena : biografický román