Medzinárodná konferencia Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí

Mikroprojekt Cezhraničné kultúrne súzvuky – Transgraniczna spójność kulturalna

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovala od apríla 2017 do marca 2018 v spolupráci s dlhoročným partnerom Mestskou verejnou knižnicou v Limanowej mikroprojekt Cezhraničné kultúrne súzvuky – Transgraniczna spójność kulturalna. Mikroprojekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Správcom Fondu mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí je Žilinský samosprávny kraj.

V rámci projektu sa realizovalo viacero aktivít. Pre najmladšiu vekovú kategóriu – žiakov základných škôl boli pripravené hodiny regionálnej výchovy, tvorivé literárne a výtvarné dielne, kde sa zoznamovali s ľudovým zvykoslovím, rozprávkami remeslami, významnými osobnosti, históriou, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami. S veľkým záujmom sa stretli tvorivé dielne zamerané na prácu s hlinou a hrnčiarskym kruhom, ktorý knižnica spolu s keramickou vypaľovacou pecou získala v rámci podporeného projektu. Zúčastnené deti si na každom stretnutí vyskúšali ručné modelovanie hliny i točenie jednoduchej keramiky na kruhu.

Pre deti od 6 do 15 rokov bola určená medzinárodná literárna súťaž Cesta do krajiny fantázie, kde hlavnou témou bola tvorba básní a riekaniek o knihách a čítaní a výtvarná súťaž U nás taká obyčaj…, zameraná na stvárnenie ľudových rozprávok, tradícií a zvykov. Motívy z týchto výtvarných prác boli použité pri vydaní záložiek do kníh, kalendárov, magnetiek, vianočných pohľadníc a slovensko-poľského pexesa. Ľudové tradície a zvyky prináša aj maľovanka pre najmenších, kde je autorkou ilustrácií Eva Dudášová.

Nezabudnuteľné zážitky si z podujatia Noc v knižnici odnieslo 10 slovenských a 10 poľských detí. Na spoločnom stretnutí prostredníctvom ľudových rozprávok spoznávali slovenský a poľský jazyk, zoznámili sa s významnými regionálnymi osobnosťami v Parku dejateľov, navštívili Oravský hrad a Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Svoju zručnosť si vyskúšali pri spoznávaní tradičných ľudových remesiel – zdobenie medovníkov, čipkárstvo, rezbárstvo, keramikárstvo.

Stredoškolákom a širokej verejnosti boli určené prezentácie regionalistov, v Dolnom Kubíne sa so svojím príspevkom Najstaršie spoločné kontakty limanowsko-sądeckého regiónu so severným Slovenskom predstavil Jarosław Czaja. Prírodné a historické zaujímavosti Ostrovných Beskýd vo fotografiách a krátkych filmoch prezentoval Marek Dudek. V knižnici v Limanowej sa recipročne predstavila archeologička Ľubica Kupcová Demianová s prednášku Vývoj osídlenia Oravy, fotograf Jozef Jurík prezentoval Krásy krajiny – Oravy, Zázrivej a jej ľudí.

V rámci projektu bola vydaná dvojjazyčná kniha pre deti Kaleidoskop príbehov – Kalejdoskop opowiadań, do ktorej svojimi literárnymi textami prispeli regionálni oravskí a limanowskí autori – Pavol Janík, Michal Jedinák, Edita Kubičková, Otília Štepitová, Jolanta Bugajska, Władysława Anna Jamróz, Jadwiga Marzec, Maria Trzupek. Každý z nich si zvolil inú tému a má svoj originálny štýl písania. Kniha zaujme detských čitateľov aj žiarivo farebnými ilustráciami Moniky Ligasovej.

Dňa 14.3.2018 sa uskutočnila posledná aktivita projektu – medzinárodná konferencia Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže určená pre knihovníkov a učiteľov základných škôl Žilinského kraja. Na konferencii so svojimi prednáškami a názornými tvorivými dielňami vystúpili Mgr. Tibor Hujdič, Mgr. Markéta Andričíková, PhD., doc. Mgr. Art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., dr Katarzyna Pławecka a mgr Agnieszka Bubka-Sagan. Prítomným účastníkom poskytli veľa inšpirácií ako deti a mládež motivovať k čítaniu netradičným a interaktívnym spôsobom.
Mikroprojekt svojimi aktivitami úspešne napĺňal hlavný cieľ programu a cezhraničnej spolupráce – prispieť k vzájomnému spoznávaniu kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských regiónov, podporu dobrých susedských vzťahov, výmenu skúseností a prinášanie nových podnetov pre kultúrny život v obidvoch komunitách.

Mgr. Martina Fecskeová, koordinátorka mikroprojektu